Balnak İle Intermodel Taşımacılık ve Cream Projesi

Kategori: Logistical, Sayı 9 | 0
Aydın Güvenler
Aydın Güvenler | Balnak Lojistik Demiryolu Grup Müdürü

Türkiye’de demiryolu taşımacılığı pek gelişmemiş durumda siz Balnak olarak demiryolu taşımacılığını geliştirmek için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Balnak Lojistik Grubu, demiryolu ile en fazla ihracat taşıması yapan ilk üç firma kategorisinde Dış Ticaret Müsteşarlığından “Lojistik Başarı Ödülü” almıştır. Ancak, çok taşıma yapılması, demiryolu taşımacılığını geliştirmek olarak algılanmamalıdır. Hatta çok taşıma yapılması beraberinde işletme olanaksızlıklarını ortaya çıkarmakta ve bu durum karşısında artık olağan haline gelen ve TCDD tarafından konulan trafik kısıtlamaları yaşanmaktadır. Demiryolu taşımacılığını geliştirmek için öncelikle eğitimli, yeniliklere açık, kendini geliştirebilen personele çok acil ihtiyaç bulunmaktadır. Bundan dolayı zaman zaman özel sektörün öncülüğünde özel sektör ve demiryolu bir araya gelerek seminerler verilebilmektedir. Bunun yanı sıra geleceğin taşıma modu olarak gördüğümüz demiryolu taşımalarına yapılan yatırımlardır.

Intermodal Taşımadan bahseder misiniz?

Inter-modal taşıma, birden fazla taşıma şeklinin kullanılması ile ortaya çıkar. Bir taşımanın intermodal taşıma olup olmadığını anlayabilmek için kullanılan farklı taşıma şekillerinin kat ettiği mesafelerin birbirine yakın veya göz ardı edilemeyecek kadar yakın olması ile anlaşılabilir. Balnak bu model altında hr + uçak, deniz + uçak, tır + deniz, deniz + demiryolu ve demiryolu + tır kombine taşımacılığını gerçekleştirmektedir. Demiryolu olarak özellikle CIS ülkelerine denizyolu + demiryolu, Avrupa ülkelerine ise demiryolu + karayolu taşımacılığını kullanıyoruz.

Intermodal Taşımacılığın ve Demiryolu Taşımacılığın çevreye ne gibi katkıları söz konusu? Ne gibi durumlarda çevre dostu oluyor?

Öncelikle trafiğe, gürültü kirliliğine ve enerji tüketimindeki ülkenin dışa bağımlılığa olan olumlu yöndeki katkısı bizi demiryolu taşımacılığına yönlendirmektedir. Çevrenin korunması ve çevresel bilgi ve gözlem ağının oluşturulması amacıyla merkez ofisi Kopenhag / Danimarka’ da kurulan Avrupa Çevre Ajansına Türkiye’ de üyedir.

Cream projenizden ve bu projenin gelişme sürecinden bahseder misiniz?

Batı ve Güneydoğu Avrupa, Almanya – Türkiye arasındaki ticaret Avrupa’nın en hızlı gelişen ticaretidir. Türkiye Dış Ticaretinin çok büyük bir kısmı karayolu ile yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak Türkiye, Avrupa’nın en büyük kara taşıma filosuna sahip olmuştur. Bunun sonucu olarak da Türkiye’nin batısındaki gümrüklerden Avrupa ülkelerine yaklaşık olarak bir yılda 1.000,000 hr geçiş yapılmaktadır. Ancak, Avrupa’ya yönelik taşımalarda talebin karayolu ile karşılanması uzun vadede sürdürülebilir bir politika olarak görülmemelidir. Özellikle uzun mesafelerdeki karayolu taşımasında yaşanan problemler nedeniyle demiryollarının bazı güzergahlarda ve önemli olduğunu düşündüğümüz kritik parkurlarda gelişmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple, oluşturulan proje CREAM olarak adlandırılmış olup, amacı: Batı ve Güneydoğu Avrupa’ dan Türkiye’ ye karşılıklı olarak demiryolu temelli “Tedarik zincirini 11 geliştirmektir. Avrupa Birliğinin Teknolojik Kalkınma Çerçeve Programı kapsamında söz konusu koridordaki yük taşımacılığı hizmetlerinin geliştirilmesi, kalite standardının getirilmesi ile söz konusu projenin 11 AB” destekli Tedarik Zinciri kapsamında; terminal işletmeciliğini de öngörmektedir. Söz konusu terminalin AB standartlarında ve AB desteğinde “Tedarik Zincirinde ” yer alan tüm hizmetlerin yer alması hedeflenmiştir. Bu amaçla TCDD kurumunun da içinde bulunacağı blok tren ve terminal işletmeciliği konulu AB destekli projenin hayata geçirilmesine yönelik yapılacak iş ve işlemlerin yol haritasının çizilmesidir. Balnak Logistics Group, Avrupa’ dan Türkiye’ye uzanan bu koridor üzerinde daha kaliteli bir yük tren işletmeciliğinin sağlanması, AB demiryolu mevzuatının uygulanması ile sınır geçişlerindeki yenilikler ve kalite standardı getirerek kombine taşımayı geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla Balnak Lojistik Group Avrupa Birliği Komisyonu destekli CREAM Projesi’ne TCDD ile birlikte katılmış bulunuyor. Bu projenin Avrupa taşımalarında Türkiye’ ye çok şey kazandıracağını düşünüyor: “Bu proje sadece Batı Avrupa, değil Avrupa’nın her yerine taşımalara hız ve kaliteyi geçirecek. Blok tren işletmeleri daha da efektif hale gelecek. Projeyle kısa mesafe deniz taşımacılığı ve karayolu hizmetleriyle kombine taşımacılık ve kapıdan kapıya teslimde aşama kaydedilecek.”

Avrupa’nın bu proje için Balnak’ı seçmesinin nedeni nedir?

Projelerimizin ortak yanlarının bulunması, bu konuda yatırım kararlarımızın olması, karşılıklı güvenirlilik, projeye inanmak ve projenin uzun süre sürdürülebilinir olması bizleri orta noktada buluşturmuştur. Cream projesine katılan ülkelerin standart bir iş prosedürü uygulanması gerekiyor. Bu durumun Türkiye de uygulanması zor oldu mu? Standart bir iş prosedürün olması kaliteyi ve hızı getirir. Ancak bu standardizasyonun sağlanabilmesi için Gümrük Kanunundaki ve uygulamasına yönelik yönetmelikteki değişikliklerin yapılması gereklidir. Örneğin 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olan özet beyan işlemleri gibi. Ayrıca demiryolu uygulamalarındaki standardizasyonun sağlanması için CIT (Uluslararası Taşıma Komitesi) tarafından belgelerdeki yeknesaklıkta sağlanmıştır.

Projenin ülkemize ve Balnak’a ne gibi bir getirileri var?

Kaliteyi getirmek, hızı sağlamak, maliyeti etkin hale getirmek. Bunlar en başta bu projeden yararlanacak müşterilerin elde ettiği getiriler. Müşteriler memnun ise, maliyet etkin hale gelmiş ise daha fazla ihracat demek daha fazla döviz girdisi demek. Balnak için de yeniliklere açık olmak ve başkaca diğer yeniliklere adım atmak demek. Projenin geleceği sizce nasıl olacak, Projenin potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa’ ya yönelik taşımalarda talebin karayolu ile karşılanması uzun vadede sürdürülebilir bir politika olarak görülmemelidir. Türkiye’nin batısındaki gümrüklerden Avrupa ülkelerine yaklaşık olarak bir yılda 1.000,000 tır geçiş yapılmaktadır Bu karayolu araçlarının % 1 oranının demiryoluna kayması halinde haftanın her günü karşılıklı olarak blok tren yapılması demektir. Bu sebeple bu projenin potansiyeli tahmin edilenin çok üzerindedir.