Lojistik Sektöründe Bilişim Teknolojilerinin Rolü ve Soft Çözümleri

Kategori: Logistical, Sayı 7 | 0

SoftÜlkemizin dış ticaret hacmi son yıllarda sürekli olarak artmaktadır. Bunun bir sonucu olarak lojistik şirketlerinin uluslararası taşıma, gümrükleme ve antrepo faaliyetleri de aynı oranda artış göstermektedir.

Öte yandan, perakende sektöründeki pazar yapısı, tüketici eğilimleri, rekabet ve teknolojinin bu sektörler üzerindeki etkisi nedeni ile de tedarik zincirlerinin çalışma biçimi itme modelinden (stok için üretim) çekme modeline (talebe göre üretim) dönüşmüştür. Pazarın bu yeni yapısı tüm tedarik zincirinin gerçek zamanlı, esnek, hızlı bir şekilde yönetilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu dinamiklere uyum sağlama çabası içindeki üretim, dağıtım ve perakende sektörlerindeki şirketler, bir taraftan hizmet aldıkları lojistik şirketlerinden beklentilerini hızla arttırırken diğer taraftan lojistik maliyetlerini düşürmek için baskı uygulamaktadırlar. Bu şirketler artan bir hızla lojistik faaliyetlerini dış kaynak kullanımı yolu ile lojistik şirketlerine devretmeye başlamışlardır.

Yukarıda sıraladığımız bu gerçekler, bu değişim ve dönüşüm lojistik şirketlerinin hizmet çeşitliliğinde ve işlem sayılarında artış anlamına gelmektedir. Ardı ardına araç ve depo yatırımları yapılmakta, şirketlerin çalışan sayıları artmaktadır. Sektörde yetişmiş eleman açığı had safhada olup, personel devir hızı ortalama %30 civarındadır. Uluslararası ve yurtiçi taşımacılık gibi temel alanlarda arz fazlası nedeni ile rekabet çok yüksek boyutlardadır.

Lojistik şirketlerinin bu hızlı değişim ve dönüşüme uyum sağlayabilmek, giderek artan müşteri beklentilerini karşılayabilmek ve rekabet ile başa çıkabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinden sonuna kadar yararlanmaları gerekmektedir.

Lojistik şirketleri iş süreçlerinin ve akışlarının bütünleşik olarak yönetilmesini sağlamak üzere çok sayıda uygulama yazılımı modülünün bütünleşik olarak çalışmasına, ürün, hizmet ve iş süreçlerinin yönetilmesi ve maliyetlerin izlenmesi, optimize edilmesi için etkin yazılım çözümlerine gereksinim duymaktadırlar. Tedarik zinciri içindeki tüm kuruluşlar için bir iletişim omurgası görevini üstlenecek Web portallarının devreye girmesi gerekmektedir.

İşlem hızını arttırmak, hataları azaltmak ve izlenebilirliği arttırmak için elektronik veri değişimi sistemlerine, mobil çözümler ile barkod ve RFID çözümlerine gereksinim artmaktadır. Artan işlem ve veri hacminin yönetilmesi, kesintisiz çalışma gereklerinin karşılanması için yeni sunucu ve depolama teknolojilerinin kullanılmasına gerek duyulmaktadır. Büyük çaplı veriler ve karmaşık yapıların analiz edilmesi, maliyet ve verimlilik analizlerinin yapılması için raporlama ve iş zekâsı çözümleri gündeme gelmektedir.

Şirketlerin giderek büyüyen kurumsal yapılarını, nakit akışlarını, yatırımlarını, insan kaynaklarını, müşteri risklerini uluslararası standartlarda finansal sistemler olmadan yönetmek artık mümkün görünmemektedir.

Soft Bilgi İşlem, 1996 yılından bu yana, lojistik ve taşımacılık sektöründeki kuruluşların yukarıda sıralanan gereksinimlerine yanıt veren çözümleri kurumsal bir yaklaşım ve kalite anlayışı ile üretmekte ve sunmaktadır. SOFT, vizyon ve misyonu, sektörel deneyimi, güçlü kadrosu, kurumsal yapısı, esnek ve yenilikçi yaklaşımı ile sektördeki kuruluşların Stratejik İş Ortağı olarak faaliyet göstermektedir.

SOFT’un geliştirmiş olduğu ve bugün 90 modüle ulaşmış olan yazılımlar, bir lojistik şirketinin tüm iş süreçlerini entegre olarak yönetmekte ve aynı zamanda müşteri, tedarikçi, gümrük, banka ve diğer kurum ve kuruluşlarla entegrasyonunu sağlayan bir Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning – ERP II) çözümü oluşturmaktadır.

SOFTTRANS® Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi lojistik firmalarının giderek daha karmaşık bir hal alan lojistik süreçlerin yönetimi için, uluslararası ve yurtiçi taşımacılık, araç, filo, sürücü, ihracat deposu, antrepo ve lojistik deposu yönetimi, gümrükleme, sevkiyat ve dağıtım yönetimi, proje yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve doküman yönetimi gibi entegre olarak çalışan modüllerden oluşan bir yazılımdır.

SOFTFİNANS Finansal Yönetim Sistemi ise, SOFTTRANS® ile bütünleşik olarak, yedek parça, bakım, servis, akaryakıt, lastik yönetimi, uluslararası standartlarda muhasebe, finans, bütçe, insan kaynakları, sabit kıymet yönetimi ve raporlama uygulamalarını içermekte ve kurumsal ve yönetilebilir bir yapı oluşturmaktadır. Bütünleşik çalışan uygulamalar süreçlerin her aktivitesinin veya tümünün izlenmesi, maliyetlerinin hesaplanması, performansın ölçülmesi ve raporlanması ile risklerin yönetimini sağlamaktadır.

SOFTARAYÜZ Uygulamaları ise, depolarda barkodlu ürün takibi yapan; müşteriler, acenteler, ürün ve hizmet tedarikçileri, gümrükler, bankalar, IATA, Traxon, Inttra gibi kurum ve kuruluşlarla elektronik veri değişimi yapan; araç ve filo yönetim sistemleri, ofis uygulamaları, elektronik posta, faks ve SMS sistemleri ile entegrasyonu sağlayan ve Web uygulamaları gibi modüllerden oluşan tedarik zinciri yönetimi ara yüz yazılımlarından oluşmaktadır.

SOFT, kurumsal yazılım çözümlerinin yanında, proje yönetimi, danışmanlık, eğitim ve destek hizmetleri ile donanım, sistem yazılımları, altyapı, iletişim, barkod, RFID gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm unsurlarını da anahtar teslimi çözüm mantığı ile sunmakta, tüm bunları bir dış kaynak hizmeti olarak da sağlayabilmektedir.

SOFT, Stratejik İş Ortaklığı kapsamında sunduğu çözüm ve hizmetler ile lojistik şirketlerindeki iş süreçlerinin etkin ve bütünleşik olarak yönetimini, kaynakların doğru kullanılmasını, süreçlerin kişilerden bağımsız hale gelmesini, hataların azalmasını, standardizasyonu, esnekliği, %25 lere varan oranda verimlik artışını, maliyetlerin denetimi ve düşürülmesini, nakit akışının hızlanmasını ve kurumsal raporlamayı sağlamaktadır. Bu sayede lojistik şirketlerinin müşterilerine sunduğu değer artmakta, müşteri memnuniyet ve bağlılığı yükselmekte, çeviklik ve bilgi teknolojisi maliyetlerinde tasarruf sağlanmakta ve rekabet üstünlüğü oluşmaktadır.

Erdal Kılıç

Genel Müdür Soft Bilgi İşlem