Müdürümüzden

Kategori: Logistical, Sayı 1 | 0
Prof. Or. Hayri ÜLGEN
Prof. Dr. Hayri ÜLGEN

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu, 1999 yılında Türkiye’nin ilk ve tek Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu olarak, ülkemiz açısından son derece önemli olan bir misyonu gerçekleştirmek, “Türk iş hayatına, ülkenin ulusal ve uluslararası ilişkilerinde etkin rol alabilecek nitelikte, bilgili, yetenekli ve görgülü lojistik yöneticisi adayları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1999-2000 Eğitim Öğretim yılında 62 öğrenci ile kapılarını öğretime açan Yüksekokulumuz bu yıl 3. eğitim yılını kutlamakta olup bugüne kadar henüz mezun vermemiştir. Sevgili gençler, sizleri kutlamak istiyorum. Üniversiteye girişte yoğun çalıştınız, ÖSS sınavında başarılı oldunuz ve Yüksekokulumuzu tercih ettiniz. Günümüzün bilişim çağının en çok talep edilen mesleğine ilk adımı bizimle, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu’nda atmanız, sizlere önemli fırsatlar ve ayrıcalıklar sağlayacak, yaşamınızın bundan sonraki döneminde yeni ufuklar açacaktır. Bizler de sizleri çağdaş, dünya ile bütünleşebilen, küresel düşünen, dinamik ve sağduyulu lojistik yöneticisi adayları olarak yetiştirmek arzusundayız. Ülkemiz bugün ekonomik gelişme yarışında başarılı olmak ve dünya ekonomisi ile bütünleşmek çabasındadır. Günümüzde yoğun rekabet sonucu ekonomik ilişkiler ulusal sınırlarımızı aşmış ve buna paralel olarak birçok lojistik işletmemiz çok uluslu, çok ürünlü ve çok sektörlü karmaşık bir yapıya sahip olmuşlardı. Bu arada çok sayıda yabancı kuruluş da ülkemizde yatırım yaparak piyasadan önemli paylar almıştır. 2000’li yıllarda işletmeler, ayakta kalabilmek için yönetim stillerini gözden geçirmek, bilgisayar ve bilişim teknolojisindeki gelişmeden çok kültürlü uluslararası yönetim anlayışına kadar birçok yeniliği uygulamak zorundadırlar. Teknolojik ve sosyal değişim ekonomik ve politik verilerle yönlendirildiği bu ortamda, işletmelerimizin başarısı, bilimsel yönetim teknik ve ilkelerini uygulayabilecek. Değişen çevre koşullan karşısında isabetli kararlar alabilecek profesyonel lojistik yöneticilerinin varlığına bağlıdır.

“Ülkemizin çağdaşlaşma, dışa açılma ve gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşma sürecinde başarılı olabilmesi için sizin gibi genç beyinlere ihtiyacı vardır.”

İşletmelerin başarıları, her düzeydeki yöneticilerin beceri ve yeterlilik düzeyleriyle yakından ilgilidir. Ülkemizin çağdaşlaşma, dışa açılma ve gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşma sürecinde başarılı olabilmesi için sizin gibi genç beyinlere ihtiyacı vardır. Bu nedenle sizlere 21. Yüzyılda hızla gelişen Ulaştırma ve Lojistik sektörünün yönetici ihtiyacını karşılayabilecek niteliklere sahip olarak yetiştirmek zorundayız. Siz genç yönetici adaylarının gelişmiş ülkelerin gençleri ile karşılaşacağınız her türlü rekabet ortamında, sorunların üstesinden gelebilecek yetenek ve niteliklere sahip olarak yetişebilmeniz için üniversitemizin kıt kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız; ancak sizlerin de önümüzdeki dört yıl içinde düzenli ve disiplinli çalışarak bilgi ve tecrübenizi arttırmanızı ve ekonomik kalkınmamıza hizmet etmek üzere çağdaş yöneticiler arasına katılmanızı bekliyoruz. ‘Eğitimde Kalite’ Yüksekokulumuzun her zaman temel ilkesi olmuştur. Ezberci ağırlıklı eğitim anlayışı yerini bilgiyi özümleyebilen, üretken insanı hedef alan bir anlayışa bırakmak zorundadır. Yüksekokulumuz 2002-2003 eğitim öğretim yılından itibaren bu anlayış doğrultusunda bir yapılanmaya gitmiştir. Bu amaca yönelik olarak sektördeki uzman yöneticilerden verilen ders saati arttırılmış, İngilizce hazırlık programı zorunlu hale getirilmiş, son sınıftaki seçmeli derslerle öğrencilere ilgi ve yeteneklerine göre ders seçme fırsatı tanınmış, nihayet başarıyı göreceli olarak değerlendiren Bağıl Not Değerleme Sistemi’ne geçilmiştir. Yeni sistemde değerleme 4 üzerinden yapılmakta, bir üst yarıyıldan ders alabilmek veya mezun olabilmek için (AGNO) Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 1.80 olması gerekmektedir . Ders notlarının değerlendirilmesi yapılırken yarıyıl sonu sınavları yanı sıra öğrencilerin derse devam durumları, ödev ve ara sınavlardan aldıkları notlar da dikkate alınmakta ve yarıyıl sonu notları sınıfın başarı ortalaması esas alınarak belirlenmektedir . Yeni değerleme yöntemi öğretim üyelerimizin sorumluluk ve yükümlülüklerini arttırmıştır. Geçen iki yıl eğitim-öğretim kadromuz gerekli özveride bulunarak bu fazla yükü ve sorumluluğu yüklenmiş, bağıl not değerleme sistemi öğrencilerimizin not ortalamaları ve başarı oranlarını da yükseltmiştir. Her yarıyıl başında harç ödeme ve kayıt zamanlarını kaçırmayınız. Öğrencilerin harçlarını yatırmamaları halinde kayıtlan yasa gereği silinmektedir. Yüksekokulumuzda derslere devam ve ara sınavlar zorunludur. Yarı yıl içinde derslerinize gereken önemini verin . Dönem sonunda başarısız olan öğrencilerin bütünleme haklan bulunmamaktadır. İzleyen dönemde veya yaz okulunda başarısız olduğunuz dersi tekrar almak ve tüm gerekenleri yerine getirmek zorundasınız. İsteklerinizi, sıkıntılılarınızı veya önerilerinizi Yüksekokul Sekteri ve Müdür Yardımcılarına bireysel olarak iletiniz, sözlü veya mail aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Yüksekokulumuzda eğitimin parçası olan konferanslar, panel ve bilimsel toplantılarımız ile öğrenci kulüplerimizin sosyal etkinlikleri Avcılar Kampüsü’nün en geniş kapasiteli ve modern toplantı salonu olan İşletme Fakültesi Oditoryumu’nda düzenlenmektedir. Oditoryumumuz modern salonlarla rekabet edebilecek niteliklere sahiptir. Yüksekokulumuzda öğrencilerimizin sosyal yönden gelişimlerini sağlamak amacıyla Lojistik Kulübü bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bir öğretim üyesinin denetiminde yürütülen sosyal faaliyet kollarına aktif olarak katılabilirler. Öğrencilerimizin sosyal hayatlarının bir parçası olarak, dinlence, yeme-içme ihtiyaçlarını karşılamak üzere bina dışında bir Kültür Merkezi bulunmaktadır. Burada öğrenci lokantası ile uzman doktorların sürekli hizmet verdiği İ.Ü. Mediko-Sosyal Merkezi yer almaktadır. Sevgili Öğrenciler, Modern Lojistik yöneticiliği kavramının ülkemizde öncülüğünü yapacak ve ülkemiz hayatına binlerce mezun vereceğine inandığımız Yüksekokulumuza hoş geldiniz derken sizleri tüm öğretim üyesi arkadaşlarım adına kucaklıyor ve geleceğimizin güvencesi olarak başarılar diliyoruz.

Sevgilerimle

Prof. Dr. Hayri ÜLGEN