Taşıma Yönetmeliği

Kategori: Logistical, Sayı 4 | 0

Taşıma Yönetmeliği

 1. Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’ne göre;
  • Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri,
  • Orta düzey yönetici (ODY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri,
  • Sürücü (SRC): Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi, ifade eder.
 2. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan ve Mesleki Yeterlilik Belgesi alma şartına tabi olan kişiler aşağıda belirtilmiştir.
  • B1, C2, D1, L1 , L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlarda, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici (ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi) ve bir adet orta düzey yönetici (ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi)
  • A1, A2, A3, B2, C3, D2, F1, F2, G1, G2, G3, G4, H2, H1, K3, M1 , N1, P1, T2 ve T3 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlarda, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici (ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ),
  • K1 belgesi tüzel kişilik adına alınmış ise, en az bir adet orta düzey yönetici belgesi,
  • Yukarıda sayılan Yetki belgeleri ve B3, C1, D3, E1 , E2, K1 ve K2 türü yetki belgeleri kapsamında çalışan tüm sürücüler (SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ).
  • Bu kapsamda olup da Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nin geçici 2.’nci maddesi gereğince doğrudan Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyenler için başvurular halen devam etmekte olup 31.12.2005 tarihinde sona erecektir.
 3. Başvuru sırasında alınacak evraklar
  • SRC (Sürücü) Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi İçin:
   • Başvuru sahibinin hangi tür Mesleki Yeterlilik Belgesi istediğini belirten bir dilekçe,
   • Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda sürücü olarak ne kadar süreyle hangi faaliyet alanında ( Yolcu- Eşya) çalıştığını belirten bir yazı, (bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 24 şubat 2004 tarihi itibariyle en az 3 yıl olacaktır. Eğer herhangi bir firmaya bağlı olarak çalışmıyor ise şoförler odasından alacakları oda kayıt belgesi),
   • Yukarıda belirtilen yazılara ilave olarak tecrübe sahibi olunduğu belirtilen döneme ait sigorta dökümü veya Ticari taşıt kullanma belgesi veya uluslararası profesyonel sürücü belgesi veya varsa başka bir belge,
   • 2 adet fotoğraf
   • Nüfus cüzdanı veya Ehliyet fotokopisi (TC kimlik numarası belirtilecek)
   • 24.02.2001 ile 03.09.2004 tarihleri arasında Ticari Taşıt Kullanma Belgesi alan sürücüler; 31.12.2005 tarihine kadar Bakanlığımıza durumlarını belirten bir dilekçe ile müracaat etmeleri halinde eğitimden muaf olup Bakanlığımızca yaptırılacak sınav sonuçlarına göre belge alabileceklerdir.
  • Mesleki Yeterlilik Belgesi Kapsamı Dışında Olan Sürücüler
   • Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi yolcu taşımaları ile bu kapsamda çalışacak sürücülerin,
   • Şehir içi taşımalarda faaliyette bulunan diğer (ticari taksi, servis vb. sürücüleri) sürücülerin, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları gerekmemektedir.
  • ODY (Orta Düzey Yönetici) Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi İçin:
   • Başvuru sahibinin hangi tür ODY Mesleki Yeterlilik Belgesi istediğini belirten bir dilekçe,
   • Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı firmalardan alacağı ve Başvuru sahibinin bu firmalarda hangi işi ne kadar süreyle hangi ünvanla yaptığının belirtildiği bir yazı, (bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 24 şubat 2004 tarihi itibariyle en az 3 yıl olacaktır)
   • Yukarıda belirtilen yazılara ilave olarak tecrübe sahibi olunduğu belirtilen döneme ait sigorta veya bağkur dökümü veya halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğu şirkete ait başvuru sahibinin adının ve ünvanının geçtiği ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,
   • Nüfus cüzdanı veya Ehliyet fotokopisi (TC kimlik numarası belirtilecek).
  • ÜDY (Üst Düzey Yönetici) Türü Mesleki Yeterlilik Belgesi İçin:
   • Başvuru sahibinin hangi tür ÜDY Mesleki Yeterlilik Belgesi istediğini belirten bir dilekçe,
   • Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı firmalardan alacağı ve Başvuru sahibinin bu firmalarda hangi işi ne kadar süreyle hangi ünvanla yaptığının belirtildiği bir yazı, (bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 24 şubat 2004 tarihi itibariyle en az 10 yıl olacaktır.)
   • Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğu şirkete ait, başvuru sahibinin ünvanını ve/veya temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren 24.02.2004 tarihi itibariyle en az 10 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
   • Nüfus cüzdanı veya Ehliyet fotokopisi (TC kimlik numarası belirtilecek)
 4. Başvurulara ilişkin değerlendirmeler devam etmekte olup, sonuçlar başvuru sahiplerine bildirilecektir.
 5. Mesleki Yeterlilik Belgesi ücretleri 10 YTL olup (10 milyon TL) sadece kendilerine belge almaya hak kazandıkları bildirilenler bu ücreti yatırdıktan sonra, banka dekontlarını Bakanlığa ibraz ederek belgelerini alabileceklerdir.
 6. İki farklı tür Mesleki Yeterlilik Belgesi talep edilmesi halinde her bir tür için istenilen şartlar ayrı ayrı belgelenmelidir.
 7. Bakanlığımıza yapılacak müracaatlar, bireysel olabileceği gibi topluca da olabilir. Müracaatlar posta yoluyla da yapılabilir.
 8. Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce çeşitli kurum/kuruluşlarca düzenlenen mesleki eğitim programlarını bitirdiklerini belgeleyenlere ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi hariç, yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olmaları kaydıyla girdikleri sınavın niteliklerine uygun Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir. 31 Aralık 2005 tarihine kadar müracaat etmeyenler bu haklarını kaybederler.
 9. Mesleki Yeterlilik Belgesi bulundurma şartı 30.06.2006 tarihine kadar aranmaz.