Tehlikeli Madde Taşımasında Tehlikeli Güç

Kategori: Logistical, Sayı 4 | 0

Gökbil Nakliyat

“ADR aslı olan insana ve çevreye karşı sosyal sorumluluk bilincine sahip firmaların varlıklarını sürdürebilmesine ve ilerlemesine imkan verirken diğerlerinin yok olmasını sağlayacaktır.”

Gökbil Nakliyat’ın müşterilerine sunduğu hizmetler nelerdir?

Şirketimizin iştigal konusu sıvı dökme ürünlerin dahili ve uluslararası taşıma ve depolamasıdır. Kimyasal maddeler esas faaliyetimizin yoğunlaştığı kısımdır. Kimyasallara göre cüzi bir miktar olmasına rağmen gıda endüstrisine yönelik gerçekleştirdiğimiz taşıma faaliyetleri de mevcuttur. Taşıma işlerimizde yararlandığımız temel ekipman geçerli global güvenlik ve kalite şartlarına uygun tank konteynerlerdir. Bu ekipmanlarımız vasıtasıyla kombine taşıma veya doğrudan karayolu bağlantılı hizmet verilmektedir. Geçen yıl ortalarından beri ise yeni ve mevcut taşıma hizmetlerimizi tamamlayıcı olduğuna inandığımız flexitank servislerini de sunuyoruz.

Depolama işlerimiz ise Dilovası’nda mukim küçük ölçekli statik depolama tanklarımızın ve kapalı depomuzun bulunduğu sahamızda gerçekleştirilmektedir.

Gökbil, bünyesindeki tank konteynerler ile doğrudan kendi pazarlama, satış ve operasyon kabiliyetleri dahilinde faaliyet gösteren, tamamı ile Türk menşeli ilk tank konteyner operatörüdür. Karayolu ile taşıma işlerimiz bağlamında, sürücülerimizin tamamı ADR ehliyetine sahiptir ve düzenli şirket içi güvenlik eğitimlerine de tabi tutulurlar. Şirketimiz CEFIC (Avrupa Kimya Sanayicileri Federasyonu) gözetimindeki SQAS (Güvelik ve Kalite Değerlendirme Sistemi) hazırlık çalışmalarını da yürütmektedir, ISOPA (Avrupa lzosiyanat Üreticileri Derneği) akredite taşıyıcı listesindedir ve izosiyanat ürünlerinin taşımasında hizmet veren sürücülerimiz de ISOPA ehliyetlidir.

Gökbil’in bu faaliyetlerde yürüttüğü Dilovası’ndaki lojistik merkezinde sunulan hizmetler nelerdir?

Dilovası ve çevresi kimyasal maddelerin hem üretildiği hem de özellikle bölgedeki 4 önemli özel sektöre ait sıvı dökme tank terminallerinin mevcudiyetinden dolayı ülkemizdeki kimyasal faaliyetlerinin %70 oranında gerçekleştiği , bu konuda oldukça yoğun harekete sahip bir bölgedir .Bu anlamda sektörümüz için stratejik bir öneme sahiptir. Şirketimizin de taşıma işlerinin geniş kapsamı bu bölge kaynaklı gerçekleşmektedir. Dilovası kara terminalimiz , kimyasal ürüne yönelik küçük ölçekli statik depolama tankları ve fıçılı veya paketli kimyasal ürünlerin depolanması için yine küçük ölçekli kapalı bir depoya sahiptir. Burada bizim veya üçüncü taraflarca sevk edilen ürünler doğrudan depo veya tanklara alınır, sonrasında dökme veya fıçılı olarak siparişe göre tekrar sevkedilir veya dökme gelen ürünler tankerlerden fıçılama ünitesine aktarılarak fıçılanır ve depomuzda muhafaza edilir. Ayrıca depolama tanklarımızdaki ürünler de siparişine göre tesisimizde fıçılanarak alıcılara teslim edilir. Tesisimiz aslen, bizim ‘butik iş’ diye tabir ettiğimiz bir yapıda çalışır. Büyük terminallerde yapılması zor veya pahalı katma değerli işlerin daha hızlı ve ekonomik şekilde üretilmesini sağlıyoruz.

ADR Konvansiyonu’nun kabul edilmesinden sonra Türkiye’de neler değişecek, bu alanda beklentileriniz nelerdir?

ADR konvansiyonu, hükümetin AB çalışmaları ve ilk müzakere takvimi içindeki taşıma bölümü dahilinde  son iki yıldır beklenen bir gelişmeydi. Aslında AB Müktesebatının bir parçası olan ADR Konvansiyonu’nun maddelerini ve hükümlerini 94/55 sayılı AB Direktifi ile AB üye ülkelerinin iç hukuklarına aktarmış durumdadır. Bu açıdan Avrupa Birliği’ne üyelik yönünde ilerleyen ülkemiz için de ADR Konvansiyonu’nu dahili taşımacılıkta da uygulanması bir zorunluluktur. Uluslararası tehlikeli eşya/madde taşımalarını düzenleyen ADR Konvansiyonu (Tehlikeli Eşyaların / Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması) TBMM Genel Kurulu’nda 30 Kasım 2005 tarihinde yapılan oturum sonrası 29 Haziran 2005 tarihinde TBMM Ulaştırma Alt Komisyonu’nda onaylandı ve Konvansiyona taraf olunmasına ilişkin yasa tasarısı kabul edilerek kanunlaştı. Ne var ki Haziran sonuna kadar gerekli teknik çalışmaların başlatılması askıya alınmış durumda görünüyor zira anlaşıldığı kadarı ile bu çalışmalarda Haziran sonu netleşecek AB fonlarından yararlanılması gündemdedir.

Konvansiyon kural ve teknik içerik yönünden oldukça kapsamlıdır ve bu içerik sık sık güncellenmektedir. Mevcut ilgili bakanlık kadrolarımız, bu konvansiyonun ivedi şekilde uygulanabilir hale getirilmesinde, Konvansiyona taraf ülkelerin ilgili birimleri yanında gerek ülke için de gerekse yurtdışında konu ile meşgul olan , bilgili ve tecrübeli yerli ve yabancı danışmanların desteklerine ihtiyaç duyacaktır. Konvansiyon çalışmaları özellikle Romanya ve Bulgaristan örnekleri takip edilerek ve bu ülkeler ile işbirliği sayesinde daha verimli şekilde yürütülebilir.

Konvansiyon, içeriği itibarı ile hem kapsamlı hem de konuya yeni hakim olmaya çalışacak taraflar için kısmen karışık olarak algılanabilir. Sektörün Konvansiyona uyumu ve uygulamalara riayet edebilmesi ise kaçınılmaz olarak ciddi maddi külfetler getirecektir. Zira hem taşıma ekipmanlarının uygunlaştırılması, hem de şirketlerin bünyesindeki çalışanlarının özellikle de sürücülerinin eğitim zorunluluğu mevcut olacaktır. ADR’ye uygun olarak üretilen tanker ve ekipman üretebilen bir iki firma dışında kullanımdaki diğer yerli üretim tankerlerin hiçbiri ADR’ye uyumlu değildir. Sektörün büyük kısmı bu sınıf araçların işgalindedir, ancak zararsız sınıfı kimyasal veya sıvı gıda ürünlerinin taşıma işlerinde kullanılabilecektir veya elden çıkarılarak hurdaya ayrılacaktır.

Belirttiğim mali külfetler neticesinde ADR Konvansiyonu’nun tam anlamı ile uygulanmasına dair geçiş süresinde doğal bir eliminasyon da yaşanacaktır. Getirilecek ekipman bağlamındaki kalite, güvenlik şartları yanında bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin iç bünyesinde oluşturulması gerekli değişiklikler de mali yönden güçlü, ADR perspektifine ve dolayısı ile ADR’nin aslı olan insana ve çevreye karşı sosyal sorumluluk bilincine sahip firmaların varlıklarını sürdürebilmesini ve ilerlemesine imkan verirken diğerlerinin yok olması ile sonuçlanacaktır.

Konvansiyon gerek üretici, terminal, nihai tüketici, gerekse taşıyıcı ve hatta ilgili devlet birimlerine ortak bir sorumluluk yüklemektedir. Bu açıdan gerek sektör gerekse ülkemizin gelişimi açısından önem arz  etmektedir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde (KTY) bu anlamda neler önemlidir? Yönetmelik sizce neler içermelidir?

Tehlikeli yüklerin taşınmasına dair, KTY Madde 9’da konuya atıfta bulunmaktadır. Atıfta bulunduğu mevzuat, Çevre Bakanlığı ‘nın 11 Temmuz 1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği”, AB Mevzuat uyum çalışmaları çerçevesinde “Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yönetmeliğin adı “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği” olarak değiştirilmiş ve 20 Nisan 2001 tarih ve 24379 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik (Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği) elbette ki önemlidir ancak içeriği itibarı ile taşıma işleri kapsamında çok geneldir, ADR Konvansiyonu ise taşıma işleri yönünden çok detaylı ve teknik verileri de içerir. KTY, Madde 9’daki genel  ifadesi ile yürürlülükteki mevzuatlara atıfta bulunuyor bu itibarla ADR Konvansiyonu da dolaylı olarak kapsamı içindedir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı sektöründe çalışmak isteyen gençlere tavsiye ve onlardan beklentileriniz ne yöndedir?

Taşıma ve Lojistik sektörü gerek yerli gerekse yabancı menşeli kuruluşların çabaları ve yatırımları, beraberinde sektörün önde gelen yöneticilerinin eğitim alanına katkıları sayesinde son beş yıldır çok ciddi ilerlemeler sağlamıştır. Gelişmiş ülkelere baktığınızda taşıma ve lojistik sektörü, ekonominin üretim, milli gelir ve istihdam açısından önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Dinamiktir, çağı yakalamıştır, yakalamak da zorundaydı , kuralları ve işlerin genel yapıla geliş şekli itibarı ile küreseldir. Türkiye’ deki sektör çalışanının bilgi ve tecrübesi diğer ülkelerde de, ilgili ülkenin farklı koşullarına göre kısmen değişse de, aslen uygulanabilir.

Mensubu oldukları bölümleri eğer taşıma ve lojistik alanlarını içeriyorsa , bu arkadaşlarımızın çok değerli teorik bilgiler yanında mutlak suretle kendilerini sahada da eğiterek tecrübe elde etmeleri , eğitim alanı farklı olsa da sektöre ilgili duyanların ise sektör hakkında kendilerini bağımsız şekilde eğitime tabi tutmaları, sektörde zamanı yakalamış firmalarını seçerek bilgi ve tecrübe edinmeleri önemlidir. Bir veya bir’den fazla lisana hakim olmak ise gerek bilgiye ulaşma, gerekse çalışma hayatındaki ufuklarının genişlemesinde ve üst mevkilere ulaşabilme şanslarının artmasında son derece önemli bir yer tutmaktadır. Unutmayınız ister yurtiçi ister yedi düvel ile bağlantılı olsun işimiz küreseldir, küresel oyuncular, küresel iş ortakları ve küresel kurallar vardır.

İlerleyen zamanın sektörümüze dayattığı yeni koşullar şirketlerin belirli  alanlarda ihtisaslaşması ile neticelenecektir. Tehlikeli Madde Taşımacılığı önemli miktarda fiili yatırıma ihtiyaç gösteren ve güçlü oyuncuların paylaşabileceği bir ihtisaslaşma alanıdır. Çalışanlarının, taşımanın temel bilgi ve kurallarına hakimiyeti beraberinde, ihtisasa özel edinecekleri yeni ve farklı bilgi ile tecrübelerini de mevcutlarına kaynaştırması gereklidir. Bu ihtisas alanında mevcut ve ileriye dönük fırsatlar çekicidir. Bu alana ilgi göstereceklerin şimdiden konuya dair eğitim imkanlarını araştırması, mümkün ise saha tecrübesinin bu alanda vizyon sahibi bir şirket bünyesinde edinilmesi önceliklidir. Bu ihtisaslaşma alanı yapılan işin doğası gereği ciddi sosyal bir sorumluluk da içerir. Bu alanda çalışanlar ve çalışmayı arzulayanlar bu gerçeği ve yükümlülüğü anlamalı ve özümsemelidir.

Kaan KULGA

GÖKBİL Nakliyat A.Ş. Türkiye Direktörü