Turquality Programı Rekabette Etkili Mi ?

Kategori: Sayı 16 | 0

TURQUALITY ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

Türk firmalarının katma değerli ürün ve hizmet ihracatının arttırılması ile uluslararası rekabetçiliğinin artırılmasını ve aynı zamanda Türkiye’nin de markalaşmasını amaçlayan Turquality Destek Programı’nın temel hedefleri şunlardır:

  • Marka potansiyeli olan firmalara, küresel markalaşma yolunda finansal kaynak sağlamak,
  • Küresel ölçekte markalar yaratabilmek için ihtiyaç duyulan strateji, operasyon ve organizasyon gibi organizasyonel yapıları firmalarda geliştirmek için gerekli destek mekanizmalarını oluşturmak. Bu yolla firmaların kurumsallaşmalarına da destek olmak.

Küreselleşmenin etkisini her alanda gösterdiği ve uluslararası piyasanın ayrılmaz bir parçası olan rekabet, ülkelerin kalkınması için kilit rol oynamaktadır. Bu noktada ülkeler rekabet edebilmek adına farklı strateji arayışına girmektedirler. Bu çerçeve de 24.05.2006 tarihinde 26177 sayılı Resmî Gazetede “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (Tebliğ No: 2006/4) ile Turquality Projesi yürürlüğe girmiş ve rekabet edebilmek adına önemli bir adım atılmıştır. Atılan bu önemli adımın ilk deneme süreci tekstil sektöründe olurken, 2 Haziran 2015 tarihinde Resmî Gazete de yayınlanan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı ile Lojistik sektörü Turquality Destek Programına dahil edilmiştir. Turquality Destek Programı sayesinde marka bilinirliği artacaktır. Firmalar; güçlü ve orijinal markalar yaratarak, yarattıkları bu markaları çeşitli stratejilerle destekleyerek ve geliştirerek rakiplerinden farklılaşacaktır. Farklılaşma kavramı, günümüz rekabetçi ekonomik yapısı içerisinde önem arz etmektedir.

Markalaşma;

  • Tutundurmaya yardımcı olurken aynı zamanda talep oluşturur.
  • Firma imajının yerleşmesini sağlar
  • Rekabet gücünü arttırır
  • Tercih edilirliği arttırır
  • Pazar kontrolünü elde tutma avantajı sağlar.

Yukarıdaki saymış olduğumuz maddeler ile de belirtildiği üzere markalaşmanın rekabete etkisi gözle görülür şekildedir. Bu zorlu markalaşma sürecinde Turquality destek programı firmaların işlerini biraz daha olsa kolaylaştırmayı hedeflemekte, yol göstermektedir. Markalaşma sürecinde finansal destek sağlar, operasyon, organizasyon, teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olur ve çeşitli eğitimler vererek süreci hızlandırır. Turquality destek programının sağladığı en önemli imkanlardan biri de Markalaşma Gelişim Yol Haritası Çalışmasıdır. Program dahilindeki firmalar Dünyaca ünlü birçok danışmanlık firmasından destek alırken, analizler yapılır ve kendi sektöründe bulunan küresel firmalarla karşılaştırılarak iyileştirme projeleri uygulanır. Bu analiz ve çalışmalarla firmaların hem ulusal hem de uluslararası rekabette kendine yer bulması mümkün kılınır.

Zeynep MUZIR

Genel Koordinatör