Ulaştırma ve Lojistik Eğitiminin Rekabetçiliğini Arttıracak (Ulakder)

Kategori: Logistical, Sayı 12 | 0

Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KaragülleÜlkemizde ulaştırma ve lojistik eğitimi 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu bünyesinde başladığından beri büyük bir değişim ve gelişim göstermiştir. Ülkemiz için yeni bir alan olan bu eğitim alanı kısa zamanda pek çok kamu ve özel sektör yüksek öğrenim kurumu tarafından benimsenmiş ve ülkemizde bu alanda eğitim veren kurum sayısı büyük bir gelişme göstermiştir.

Ulaştırma ve lojistik eğitiminin gelişip yaygınlaşmasıyla birlikte, bu alanda eğitim veren kurumların çabası müfredat oluşturma, öğretim üyesi temini gibi konulardan lojistik eğitiminde kalitenin ve rekabetçiliğin arttırılması yönüne doğru dönüşmüştür. Bu alandaki eğitimin emekleme dönemi olarak adlandırılabilecek yıllarda lojistiğin çeşitli alanlarında uzmanlığa sahip, sektörel tecrübesi yüksek ve akademik alana sempati duyan profesyoneller, eğitim kurumlarında YÖK’ten belirli izinleri alma koşuluyla dersler vermişlerdir. Başka bir deyişle lojistik alanındaki eğitimin ilk yılları için “öğretim görevlisine göre ders” yaklaşımı öne çıkmıştır. Lojistik alanında eğitim kurumlarının sayılarının artması, bu alanda akademisyenlerin yetişmesi ve bilimsel çalışmalar (tez, makale, bildiri vb.) yapmalarıyla paralel olarak gelişen lojistik eğitim camiası artık rekabeti müfredat ve eğitim-öğretim kadrosu üzerinden yapabilecek konuma gelmiştir. Söz konusu gelişimde İstanbul Üniversitesi’nin öncü rolü yanında çeşitli vakıf üniversitelerinde konuya gönül vermiş akademisyen ve yöneticilerin çabaları ile pek çok sanayi alanı için örnek gösterilebilecek üniversite-sanayi işbirliği uygulamaları çerçevesinde UND, UTİKAD gibi kuruluşlar önemli rol oynamışlardır.

Lojistik eğitiminin bir kademe daha gelişip, ülkemizin orta ve uzun vadede ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirme konusunda yetkinliğini arttırması, bu alandaki okullar arasındaki işbirliğine dayalı destekleyici rekabetle mümkün olacaktır. Lojistik eğitim sektörünün tüm paydaşları, aynı ortak amaç uğruna çaba sarf ederken bir yandan da rekabetçiliklerini ve tercih edilebilirliklerini arttırmak için belirli standartları yakalamak durumundadır. Eğitim kurumları ve öğretim elemanları belirli standartları sağlayıp, hatta bu standartların üzerine çıkarak öğrenciler için tercih sebebi olmalıdır. Lisans ve ön lisans eğitim programları, eğitim-öğretim kadroları elde var olanların en iyi bileşimi olmaktan çıkmalı, lojistik sektöründeki gelişim ve potansiyele ilgi duyan kişilerden öteye geçip uluslararası düzeyde bu alanda eğitim veren kurum ve bireylerin standartlarını yakalamalıdır.

Ulaştırma ve Lojistik Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ULAKDER), yukarıda bahsi geçen konularda standartları belirlemek, uluslararası ve ulusal gerekler ve uygulamalar çerçevesinde kriterler ortaya koyarak, ulaştırma ve lojistik eğitimi alanında değerlendirme, akreditasyon faaliyetleri yaparak bu alandaki eğitimin arzu edilen seviyeye gelmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir dernektir. Derneğin biri girişim olarak fikren oluşumundan, kuruluş aşamalarının tamamlanın hayata geçmesine kadar geçen süreç içerisinde akademik hayat – sektör ve sektörel kuruluşlar birlikteliği eskiden olduğu gibi yine esas alınmıştır. Böylelikle özel sektörden kamuya geniş bir perspektifte konuya yaklaşma fırsatı söz konusu olmuştur.

Ulaştırma ve Lojistik Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ULAKDER), ülkemizde ulaştırma ve lojistik alanında eğitim veren ön lisans, lisans, yüksek lisans ve sertifika programlarının müfredatının uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması, öğretim üyelerinin yetkinliklerinin belirli kriterler içermesi başta olmak üzere bu alandaki eğitimin rekabetçiliğinin arttırılması için gerekli tüm mecralarda faaliyet göstermektedir. Lojistik eğitimi veren kurumların müfredat yapısı, müfredat yapısında yer alması gereken temel-ortak dersler ile farklı alanlarda uzmanlaşmaya yönelecek okullara destek verilmesi, staj uygulamaları başta olmak üzere üniversite-sanayi işbirliği imkanlarının zenginleştirilmesi ile eğitim-öğretim kadrolarının akademik/sektörel gelişiminin sağlanmasına yönelik kriterler oluşturulması yine ULAKDER’in hedef ve faaliyetleri arasında yer almaktadır.

ULAKDER akreditasyonu ile, dernek ve oluşuma destek veren başta UND olmak üzere sektörel kurum ve kuruluşların istihdam önceliğini bu akreditasyona sahip okullara verecek olması ülkemizde bu alanda arzu edilen gelişimin sağlanmasına destek olacağı gibi son yıllarda bu alanda yaşanan “okul, program ve öğretim elemanı” enflasyonunun da bir ölçüde kontrol altına alınması söz konusu olacaktır. Akreditasyona sahip okulların öğrencilerine sağlayacağı istihdam imkanları, henüz akredite olamamış kurumların da uluslararası ve ulusal akademik standartlara yükselmek için daha fazla çaba sarf etmesine neden olacak ve böylelikle ulaştırma ve lojistik eğitiminde bir ivme yakalanması sağlanacaktır. ULAKDER, geçmişi 15 yıl gibi kısa bir süreye dayanan genç bir alanda bugüne kadar gözlemlenmiş güzel bir uygulama örneği olan akademik hayat – özel sektör – sivil toplum kuruluşu işbirliği halkasında önemli bir zincir olarak, konunun öğrenci, mezun, lojistik şirketi, eğitim-öğretim kurumu gibi tüm paydaşlarını olumlu yönde geliştirmesinin beklendiği bir organizasyondur. Tüm paydaşların katkı, katılım, destek ve işbirliği ile ülkemiz lojistik eğitiminin arzu edilen düzeye gelmesinde önemli bir rol üstlenmesi beklenmektedir.